Verlof of verzuim

Bijzonder verlof

In een enkel geval kan de directie toestemming verlenen voor bijzonder verzuim van één of meerdere uren of dagen. Daartoe dienen de ouder(s) vooraf schriftelijk een verzoek in te dienen bij de directie. In het verzoek moet worden aangegeven voor welke periode het verzuim wordt aangevraagd en wat de reden ervoor is. Verzuim voor extra vakantie kan en mag de directie niet toestaan. Het formulier verlofaanvraag leerlingen kunt u hier downloaden en ingevuld en ondertekend inleveren op school.

Ongeoorloofd verzuim

Als we geen afwezigheidsmelding hebben ontvangen van leerling of ouders, geldt de afwezigheid als ongeoorloofd verzuim. Bij ongeoorloofd verzuim informeren wij altijd de ouders. De teamleider wordt direct op de hoogte gebracht van dit verzuim. Deze beslist in samenspraak met het zorgadviesteam of er melding wordt gemaakt bij de leerplichtambtenaar.
Bij frequent ongeoorloofd verzuim wordt altijd contact opgenomen met de leerplichtambtenaar.

Ziek of afwezig melden
Te laat komen
Verwijdering en schorsing