Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator op 't Antoon heeft een overkoepelende taak in de aansturing van de leerlingenzorg. De zorgcoördinator fungeert als voorzitter van de leerlingzorgcommisie en het Zorg Advies Team, leerlingbegeleider, vertrouwenspersoon, lid van het crisisteam, verzuimcoördinator en anti-pestcoördinator.

De ondersteuningscoördinator: 
– is hét aanspreekpunt voor collega’s, ouders en instanties, zowel intern als extern; 
– ontvangt de aanmeldingen van leerlingen met een hulpvraag; 
– meldt de leerlingen aan voor bespreking in de leerlingzorgcommissie; 
– signaleert ongewenst structureel absentiegedrag van leerlingen; 
– coördineert themaprojecten op school; 
– organiseert voorlichting aan ouders en leerlingen over actuele onderwerpen zoals Loverboys, internetgebruik en pesten; 
– houdt de schoolleiding op de hoogte van de lopende zaken; 
– consulteert de schoolleiding als daar reden toe is; 
– stuurt de leerlingzorgcommissie en het Zorg Advies Team aan.